What is negatron?

Та негатрон гэж сонссон уу? Энэ нь электроний өөр нэгэн нэршил юм. Энд тэнд мэр сэр л тааралддаг. Анти-электрон буюу позитроныг нээсний дараа позитрон, негатрон гэж нэрлэх санал гарсан ч позитрон нь тогтоод негатрон нь хэвшиж чадаагүй гэдэг. Нэршил гэснээс электрон өөрөө ямар утгатай нэр юм бол? Элекрон гэдэг нь Read more…