The solution of exam1

КТМС-н явцын шалгалтын шийд. МТС-н явцын шалгалтын шийд. Энэ явцын шалгалт нь 2 зарчмуудын тодорхойлолт бичихээс өөр макро архитектурын сэдвүүдийг хамруулаагүй, цөөхөн даалгавартай, урт хугацаатай маш хялбар сорил байсан болно.