SIT – Current scores

Програм хангамжийн архитектур хичээлийг дараах байдлаар үнэллээ. Өмнө нь 70:30 гэж байсан ч явцын дүн тааруу байсан тул явц 60 шалгалт 40 гэж дүгнэхээр шийдлээ. Явцыг дүгнэхдээ ирц:5, 3 даалгавар :5*3=15, явцын шалгалт:15, Бие даалт:20, Илтгэл:5 A21101=>34, A20861=>48, A21091=>57, A20921=>39, A20871=>53, A21001=>51, A20841=>46, A21051=>41, A21211=>19, A20971=>60, A21361=>39, A21311=>33 Явцын шалгалт Read more…

SA: Lecture 14 – Software testing & technical concepts

Лекц №14. Арван дөрөвдүгээр лекцийн материал. Энэ лекц дээр бид програм хангамжийн тестийн үндэс буюу ямар тестүүд байдаг, хэзээ хэрхэн хийдэг талаар цухас үзлээ. Цаашид Програм хангамжийн чанарын баталгаа салбарт гүнзгийрүүлэн судлах боломжтой. Харин техникийн концептуудыг JavaEE буюу жава интерпрайс хувилбар дээр жишээ авч тайлбарлалаа. Яагаад томоохон системүүдийг ихэвчлэн .NET Read more…

SA: Practice – Software Architecture Document – Draft

Програм хангамжийн архитектур хичээлийн бие даалтад тусламж болгож архитектурын жишээ баримт боловсрууллаа. Энэхүү баримтыг маш бага хугацаанд тун яаруу гаргасан тул алдаа мадаг мөн дутуу зүйлс (TODO гээд шараар тэмдэглэсэн) бий тул ноорогийн хэмжээнд боловсруулсан гэж үзнэ. Гэвч оюутнууд та бүхэнд хугацаа бага үлдсэн тул байршууллаа. Програм хангамжийн архитектурын баримтын Read more…