Үг зүй – Жинхэнэ нэрийн дагаваруудын хүснэгт

Монгол хэл маань бидний сурч байсан үеэс хойш их өөрчилөгджээ. Гэхдээ энд зөвхөн үг зүйг (Morphology) авч үзье! Хамгийн том өөрчилөлт нь 7 тийн ялгал маань 8 болж чиглүүлэхийн тийн ялгал нэмэгдсэн юм байна. Энэ тухай англи хэл дээрх wikipedia дээрээс олж мэдэв. Тэгэхээр чиглүүлэхийн тийн ялгал гэхээрээ луу лүү, Read more…